رفسنگ کجاست؟

اشتباه نکن! رفسنگ شبکه اجتماعی نیست!
رفسنگ، شهری است مجازی به وسعت زبان فارسی و رسم رفسنگیان ماندن نیست و با رشد و پیشرفت همسایه اند.
اگر تو هم رسمت ماندن نیست به جمع ما بیا!

شهر مجازی رفسنگ 1390 - 1392 © پلاک وب