درباره کلوب ایرانی

کلوب ایرانی یک شبکه اجتماعی نیست ، جامعه ای است مجازی که تک تک افرادش خانواده ی بزرگ کلوب ایرانی را تشکیل می دهند.

به دور از تفاوت نگاه و عقاید ، در هر شغل و منصبی ، در هر شهر و آبادی

اینجا محل زندگی اهالی مجازی در جامعه ای مجازی است

اینجا کلوب ایرانی است، جامعه مجازی ایرانیان...